Technikum

Érettségizz nálunk!

Tanulj technikumban!
Technikumi képzés 5 év nappali tagozaton

Tovább olvasom

Szakképző iskola

Tanulj szakmát nálunk!

Szakközépiskolai képzés 3 év nappali tagozaton

Tovább olvasom

Kollégium

2020/2021-es tanév

Kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani minden nálunk tanuló diáknak.

Tovább olvasom

2020. október 1-től az intézménybe történő belépés szabályai

A járványügyi készültség időszak védelmi intézkedéseit szabályozó 431/2020 (IX.18) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől az intézmény területére

a.) az ott foglalkoztatott személyen,

b.) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c.) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d.) a gyermeken, illetve a tanulón és

e.) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ha a tanulót intézménybe kísérő nagykorú személy maszkot visel, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

A belépésre jogosultak kötelesek alávetni magukat a testhőmérséklet ellenőrzésnek. Ha a mérés eredménye meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 Celsius-fok) az intézmény területére az a.) – c.) pontban meghatározott személyek és a nagykorú tanulók számára a belépés tilos. A kiskorú tanulókat a többi tanulóktól elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy törvényes képviselőt.

Másodlati kérelem – új eljárás

Kedves volt diákunk!

Jelenleg személyes ügyintézésre nincs lehetőség, tekintettel a járvány-helyzetre.

Kérjük, hogy amennyiben SZAKMAI és ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY- ról szeretnének másodlatot kérni, használják az alábbi dokumentumot:

Másodlati kérelem

Kérjük, hogy töltsék ki értelemszerűen, ragasszák fel az okmánybélyeget és postai úton juttassák el iskolánkba:

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Árok út 53.

A szakmai bizonyítvány esetében, amennyiben 2010. 01. 29-ét követően kiállított bizonyítványról van szó, a Pest Megyei Kormányhivatal ad ki másodlatot:

Másodlati kérelem Kormányhivatalnak beadandó

Kérdés esetén kérjük, hogy telefonon keresztül vegyék fel iskolánkkal a kapcsolatot.

Megértésüket köszönjük!

Járványügyi szabályok az iskola területén tartózkodáskor

A meghozott intézkedések elsődleges célja, hogy az iskolánkban a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét biztosítsa.

A szakképző iskolában hozott intézkedések alapja az ITM által kiadott Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez című dokumentum, melyben megfogalmazott ajánlások betartása kötelező.

Read More

Tanévkezdési információk

Tanévkezdési információk

 
Első tanítási nap: 2020. szeptember 01.
7:45-re minden tanulónak meg kell érkeznie az iskolába. Az iskola bejáratánál kézfertőtlenítésre van lehetőség.
 
Nem kell ünnepélyes öltözetbe jönni, mivel nem lesz hagyományos tanévnyitó.
 
Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint csak az iskola bejáratáig kísérjék a tanulót!
 
Megérkezés után a tanulóknak a kiírás szerinti terembe kell menniük, ahol tanévnyitó tájékoztatón vesznek részt.
Az intézmény területén a szájmaszk használata és az 1,5m-es védőtávolság betartása kötelező. Amennyiben ez nem lehetséges, a tanteremben is kötelező a szájmaszk használata!
 
A szájmaszkot úgy kell használni, hogy eltakarja az orrot is és a szájat is!
 
Felsőbb évesek, akiknek összefüggő szakmai gyakorlatot kellett teljesítenie, első tanítási napon hozzák magukkal a kitöltött és lebélyegzett igazolást!

Tanévkezdési információk 2020 szeptember 1.

Tisztelt szülők, tanulók!

Tanévkezdés 2020. szeptember 1.

Hagyományos tanévnyitó ünnepség nem lesz.

9. évfolyamos tanulók az első tanítási napon kapnak részletes tájékoztatást. Előzetesen semmilyen felszerelést nem kell megvásárolni, az első tanítási héten minden tantárgyból megtudják, hogy milyen felszerelés szükséges.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a jelenlegi helyzetben ne kísérjék a leendő 9. évfolyamos gyermeküket az iskolába, hogy ezzel is segítsék az ajánlott védőtávolság betartását!

 

IRODALOMTÖRTÉNETI ELŐADÁS

Dr. Elek Ottó irodalomtörténész tanár úr előadására várják az érdeklődőket 2020. július 29-én 16.30-kor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaratermébe.

Elek Ottó_előadása_Plakát (1)

A HTTP alapítvány IT eszköz pályázatot hirdetett!

IT eszköz pályázatot hirdetünk!

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.; a továbbiakban: Alapítvány) az alábbiakban részletezett felhívást írja ki, és arra a következők szerint várja a pályázatokat:.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A támogatás célja:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal (továbbiakban: NYSZC), illetve annak iskoláival (a továbbiakban: Iskola) tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

Az Alapítványnál rendelkezésre álló forrás:

Az alábbi cégektől befolyt adományok:

 •   Alef Distribution HU Kft.
 •   Cisco Systems Magyarország Kft. (az Event and More Kft. közreműködésével)
 •   Digitran Hungaria Digitális Transformáció Zrt.
 •   Gloster Infokommunikációs Nyrt.
 •   Ingram MIcro Magyarország Kft.
 •   Innomatrix Services Kft.
 •   NTT Magyaroszág Kft.
 •   Panor Informatika Zrt.
 •   Porion-Digtal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •   T-Systems Magyarország Zrt.
 •   SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
 •   S&T Consulting Hungary Kft.
 •   Vodafone Magyarország Zrt. (a HPS Event Kft. közreműködésével)
 •   99999 Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
 •   SpaceNET Zrt.
A pályázati felhívás megjelenési helyei:
 • az Alapítvány honlapja
 • az NYSZC  illetve iskoláinak honlapja

A pályázat tárgya, a támogatás formája, tartalma:
Laptopok adományozása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az eszköz fizikai átadásával a győztes pályázók részére.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye, az átvétel tanúsításának módja:
A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 07. napja, 10:00 óra.

A pályázat közvetett benyújtása írásban, azon Iskolán (a továbbiakban: Közreműködő) keresztül, annak székhelyén történik, amellyel a pályázó diák (a továbbiakban: Pályázó) tanulói jogviszonyban áll. A pályázat benyújtása átadás-átvételi elismervény átadása ellenében történik. Az átadás-átvételi elismervény tartalmazza a nyilatkozatot a Közreműködő részéről a pályázat szabályszerű átvételére vonatkozóan, továbbá az átvétel pontos időpontját (nap, óra, perc). A Pályázat Alapítvány részére történő továbbításáról a Közreműködő gondoskodik.

A pályázat eredményhirdetésének határideje, módja:

Az eredményhirdetés napja 2020. augusztus 19. napja.

Az Alapítvány az eredményhirdetés napján tértivevényes levél postára adásával tájékoztatást küld a pályázat eredményéről az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók számára. Az Alapítvány nem tart nyilvános eredményhirdetést.

A szerződés megkötésének várható határideje, módja:

A győztes Pályázók részére a 6. pontban foglalt értesítéssel együtt az Alapítvány megküldi a támogatási szerződés 2 példányát, melyet a Pályázó postai úton 2 eredeti példányban köteles az Alapítvány számára visszaküldeni a levélben foglalt határidőig (mely előre láthatóan 2020. szeptember 07. napja lesz). Amennyiben az aláírt támogatási szerződés visszaküldésére nem kerül sor, a Pályázó a támogatásra nem jogosult.

Az elnyert támogatás átadásának módja:

Az Alapítvány a győztes pályázók részére az adományozott laptopot a Közreműködőn keresztül juttatja el.

A kiválasztás fő szempontja az összességében legjobb pályázatok, leginkább arra érdemes Pályázók megtalálása, melynek során az alábbi részszempontok kerülnek értékelésre:
 • Hátrányos helyzet (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
 • Sajátos nevelési igény (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)
A pályázat lefolytatásának típusa:

Egyfordulós

A pályázat személyi feltételei a Pályázóra vonatkozóan:

Pályázó diák: Kizárólag a felhívás kiírásának napján illetve a támogatási szerződés megkötésének napján a Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamely iskolájával tanulói jogviszonyban álló diákok lehetnek Pályázók, illetve a pályázat nyertesei. A támogatási szerződés nem kerül megkötésre azon győztes Pályázóval, akinek a szerződés megkötésének napján a tanulói jogviszonya előreláthatóan nem fog fennállni az iskolával.

Törvényes képviselő: A pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, amennyiben a Pályázó kiskorú, törvényes képviselője is köteles aláírásával ellátni.

A feltételek elfogadása: A Pályázónak magára nézve jogilag kötelező érvényűnek kell elfogadnia a pályázati dokumentációban szereplő feltételeket, és annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a pályázói nyilatkozatban kell megtennie az I. és II. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Okiratok benyújtása: A Pályázó köteles a pályázati dokumentációban (lásd I. számú melléklet) leírt valamennyi dokumentumok hiánytalanul és az általános előírásoknak, illetve a jelen pályázati kiírásnak és mellékleteinek megfelelően, érvényes formában a pályázathoz csatolni.

A pályázati kiírás tárgyi feltételei:

Írásbeliség: Az Alapítvány és a Pályázó a pályázati eljárásban minden jognyilatkozatot írásban köteles megtenni, és a Pályázó a Közreműködőn keresztül közvetetten, míg az Alapítvány választása szerint a Pályázó részére közvetlenül vagy a Közreműködőn keresztül közvetetten eljuttatni.

A pályázati kiírás módosítása, a felhívás visszavonása: Az Alapítvány a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 15 nappal indoklás nélkül módosíthatja. A módosítás tényét, illetve a módosított pályázatot a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé az Alapítvány.

Az Alapítvány a pályázati felhívást indoklás nélkül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőző 7 nappal visszavonhatja. A visszavonás tényét az Alapítvány a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé.

A Pályázó tájékozódási kötelezettsége: A Pályázó maga köteles a pályázati kiírásban és dokumentációban foglaltak értelmezésére, a vonatkozó szabályozás felmérésére és értékelésére.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a nem megfelelően elvégzett értelmezés, felmérés és értékelés következményeiért.

Az Alapítvány szerződéskötési kötelezettsége: Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy beérkezett érvényes pályázatok esetén is a pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Alapítványt a pályázati kiírás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Irányadó szabályok: A pályázat benyújtásával a Pályázó a pályázati kiírás és dokumentáció szabályait magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jogviták: A pályázati eljárásra a magyar jog szabályai irányadók. A jogviták elkerülése érdekében, ha ez lehetséges, az Alapítvány és a Pályázó a vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül igyekeznek rendezni. Az Alapítvány és a Pályázó között a jelen pályázattal összefüggő jogvita esetére felek az Alapítvány székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A pályázatra vonatkozó általános feltételek:

A pályázat költségei: A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek (pl. postaköltség) a pályázat érvényességétől, illetve annak eredményességétől függetlenül a Pályázót terhelik.

Titoktartási kötelezettség: A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárással összefüggésben általa megismert valamennyi dokumentum, adat, információ bizalmasan kezelendő, harmadik személy részére történő átadása csak az Alapítvány előzetes írásbeli jóváhagyása alapján történhet. Ezen szabályok vonatkoznak a Pályázó törvényes képviselőjére, esetleges meghatalmazottjára és minden más, a Pályázó által a jelen pályázattal kapcsolatban igénybe vett közreműködőre (a továbbiakban: Segítő).

Feltétlen és egyértelmű pályázat: A pályázat érvényessége a Pályázó által feltételhez nem köthető. A Pályázó egyetlen, egyértelmű pályázatot köteles benyújtani.

A pályázat formai elemei:

A pályázat nyelve: A pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos, az Alapítvány és a Pályázó közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumokról hiteles fordítást, vagy az erre felhatalmazott közjegyző által hitelesített fordítást kell csatolni. Az Alapítvány a pályázati eljárásban kizárólagosan ezeket a dokumentumokat veszi figyelembe.

A pályázat terjedelme: A pályázat maximális terjedelme a II. számú melléklet szerinti 3 oldal, melybe az ahhoz csatolt mellékletek nem számítanak bele.

A pályázat aláírása: A pályázat minden oldalát, így a mellékleteket is a Pályázónak és kiskorú esetén törvényes képviselőjének aláírásával kell ellátni. A pályázatban tett bármilyen betoldás, törlés vagy átírás csak a Pályázónak (és törvényes képviselőjének) aláírásával érvényes. A II. számú melléklet szerint benyújtott dokumentumot annak végén 2 tanúnak kell hitelesítenie (két, az aláírók személyétől eltérő tanú nevének, lakóhelyének és aláírásának feltüntetésével).

A pályázat formája és csomagolása: A pályázatokat – a Pályázó személyére utalást kívülről láthatóan nem tartalmazó – borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani a Közreműködő számára. A Pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy pályázata felbontásakor azon egyértelmű és hiteles azonosító személyes adatai szerepeljenek (a II. számú mellékletben felsoroltak szerint).

A PÁLYÁZAT ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL elnevezésű dokumentumot, illetve a  KÖZREMŰKÖDŐ NYILATKOZATÁt eredetiben, a további, mellékletként csatolandó dokumentumokat másolatban, idegen nyelvű okiratok esetén hiteles fordítással együtt kell csatolni.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát: Laptop adományozás.

Érvénytelenségi kritériumok:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvénytelen az a pályázat:

 • amely nem azonosítja egyértelműen a Pályázót,
 • amelyet olyan személy nyújtott be, aki nem felel meg a személyi feltételeknek,
 • amelyet nem határidőben nyújtottak be,
 • amelyet a Pályázó személyére utalást tartalmazó módon, illetve nem zárt borítékban nyújtottak be,
 • amelyet illetve amelynek mellékletét nem szabályosan írták alá,
 • amely nem tartalmazza a Pályázót egyértelműen és hitelesen azonosító személyes adatait, illetve a pályázói nyilatkozatokat,
 • amelyben a pályázatot feltételhez kötötték, vagy alternatív javaslatot nyújtottak be,
 • amelynek benyújtója a titkosságra vonatkozó szabályokat megsértette,
 • amely egyéb módon nem felel meg a jelen felhívásban foglalt szabályoknak.

Budapest, 2020. július 17.

Sisák Zoltán
kuratóriumi elnök
Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

Pályázati felvívás letöltése:
Mellékletek letöltése:

Read More