Közzétételi lista

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, link
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, link
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, link
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, link
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, link
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, link
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, link
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, link
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, link
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, link
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, link
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. link
(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, link
b) a szabadidős foglalkozások körét, link
c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,
d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát. link