Category Archives: Egyéb

IRODALOMTÖRTÉNETI ELŐADÁS

Dr. Elek Ottó irodalomtörténész tanár úr előadására várják az érdeklődőket 2020. július 29-én 16.30-kor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaratermébe.

Elek Ottó_előadása_Plakát (1)

A HTTP alapítvány IT eszköz pályázatot hirdetett!

IT eszköz pályázatot hirdetünk!

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.; a továbbiakban: Alapítvány) az alábbiakban részletezett felhívást írja ki, és arra a következők szerint várja a pályázatokat:.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A támogatás célja:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal (továbbiakban: NYSZC), illetve annak iskoláival (a továbbiakban: Iskola) tanulói jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a digitális oktatásba.

Az Alapítványnál rendelkezésre álló forrás:

Az alábbi cégektől befolyt adományok:

 •   Alef Distribution HU Kft.
 •   Cisco Systems Magyarország Kft. (az Event and More Kft. közreműködésével)
 •   Digitran Hungaria Digitális Transformáció Zrt.
 •   Gloster Infokommunikációs Nyrt.
 •   Ingram MIcro Magyarország Kft.
 •   Innomatrix Services Kft.
 •   NTT Magyaroszág Kft.
 •   Panor Informatika Zrt.
 •   Porion-Digtal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 •   T-Systems Magyarország Zrt.
 •   SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
 •   S&T Consulting Hungary Kft.
 •   Vodafone Magyarország Zrt. (a HPS Event Kft. közreműködésével)
 •   99999 Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
 •   SpaceNET Zrt.
A pályázati felhívás megjelenési helyei:
 • az Alapítvány honlapja
 • az NYSZC  illetve iskoláinak honlapja

A pályázat tárgya, a támogatás formája, tartalma:
Laptopok adományozása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az eszköz fizikai átadásával a győztes pályázók részére.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye, az átvétel tanúsításának módja:
A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 07. napja, 10:00 óra.

A pályázat közvetett benyújtása írásban, azon Iskolán (a továbbiakban: Közreműködő) keresztül, annak székhelyén történik, amellyel a pályázó diák (a továbbiakban: Pályázó) tanulói jogviszonyban áll. A pályázat benyújtása átadás-átvételi elismervény átadása ellenében történik. Az átadás-átvételi elismervény tartalmazza a nyilatkozatot a Közreműködő részéről a pályázat szabályszerű átvételére vonatkozóan, továbbá az átvétel pontos időpontját (nap, óra, perc). A Pályázat Alapítvány részére történő továbbításáról a Közreműködő gondoskodik.

A pályázat eredményhirdetésének határideje, módja:

Az eredményhirdetés napja 2020. augusztus 19. napja.

Az Alapítvány az eredményhirdetés napján tértivevényes levél postára adásával tájékoztatást küld a pályázat eredményéről az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók számára. Az Alapítvány nem tart nyilvános eredményhirdetést.

A szerződés megkötésének várható határideje, módja:

A győztes Pályázók részére a 6. pontban foglalt értesítéssel együtt az Alapítvány megküldi a támogatási szerződés 2 példányát, melyet a Pályázó postai úton 2 eredeti példányban köteles az Alapítvány számára visszaküldeni a levélben foglalt határidőig (mely előre láthatóan 2020. szeptember 07. napja lesz). Amennyiben az aláírt támogatási szerződés visszaküldésére nem kerül sor, a Pályázó a támogatásra nem jogosult.

Az elnyert támogatás átadásának módja:

Az Alapítvány a győztes pályázók részére az adományozott laptopot a Közreműködőn keresztül juttatja el.

A kiválasztás fő szempontja az összességében legjobb pályázatok, leginkább arra érdemes Pályázók megtalálása, melynek során az alábbi részszempontok kerülnek értékelésre:
 • Hátrányos helyzet (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
 • Sajátos nevelési igény (Közreműködő által kiállított nyilatkozat alapján)
 • Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)
A pályázat lefolytatásának típusa:

Egyfordulós

A pályázat személyi feltételei a Pályázóra vonatkozóan:

Pályázó diák: Kizárólag a felhívás kiírásának napján illetve a támogatási szerződés megkötésének napján a Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamely iskolájával tanulói jogviszonyban álló diákok lehetnek Pályázók, illetve a pályázat nyertesei. A támogatási szerződés nem kerül megkötésre azon győztes Pályázóval, akinek a szerződés megkötésének napján a tanulói jogviszonya előreláthatóan nem fog fennállni az iskolával.

Törvényes képviselő: A pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, amennyiben a Pályázó kiskorú, törvényes képviselője is köteles aláírásával ellátni.

A feltételek elfogadása: A Pályázónak magára nézve jogilag kötelező érvényűnek kell elfogadnia a pályázati dokumentációban szereplő feltételeket, és annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a pályázói nyilatkozatban kell megtennie az I. és II. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Okiratok benyújtása: A Pályázó köteles a pályázati dokumentációban (lásd I. számú melléklet) leírt valamennyi dokumentumok hiánytalanul és az általános előírásoknak, illetve a jelen pályázati kiírásnak és mellékleteinek megfelelően, érvényes formában a pályázathoz csatolni.

A pályázati kiírás tárgyi feltételei:

Írásbeliség: Az Alapítvány és a Pályázó a pályázati eljárásban minden jognyilatkozatot írásban köteles megtenni, és a Pályázó a Közreműködőn keresztül közvetetten, míg az Alapítvány választása szerint a Pályázó részére közvetlenül vagy a Közreműködőn keresztül közvetetten eljuttatni.

A pályázati kiírás módosítása, a felhívás visszavonása: Az Alapítvány a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 15 nappal indoklás nélkül módosíthatja. A módosítás tényét, illetve a módosított pályázatot a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé az Alapítvány.

Az Alapítvány a pályázati felhívást indoklás nélkül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőző 7 nappal visszavonhatja. A visszavonás tényét az Alapítvány a pályázat kiírásával azonos módon, azonos helyen teszi közzé.

A Pályázó tájékozódási kötelezettsége: A Pályázó maga köteles a pályázati kiírásban és dokumentációban foglaltak értelmezésére, a vonatkozó szabályozás felmérésére és értékelésére.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a nem megfelelően elvégzett értelmezés, felmérés és értékelés következményeiért.

Az Alapítvány szerződéskötési kötelezettsége: Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy beérkezett érvényes pályázatok esetén is a pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Alapítványt a pályázati kiírás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Irányadó szabályok: A pályázat benyújtásával a Pályázó a pályázati kiírás és dokumentáció szabályait magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jogviták: A pályázati eljárásra a magyar jog szabályai irányadók. A jogviták elkerülése érdekében, ha ez lehetséges, az Alapítvány és a Pályázó a vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül igyekeznek rendezni. Az Alapítvány és a Pályázó között a jelen pályázattal összefüggő jogvita esetére felek az Alapítvány székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A pályázatra vonatkozó általános feltételek:

A pályázat költségei: A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek (pl. postaköltség) a pályázat érvényességétől, illetve annak eredményességétől függetlenül a Pályázót terhelik.

Titoktartási kötelezettség: A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárással összefüggésben általa megismert valamennyi dokumentum, adat, információ bizalmasan kezelendő, harmadik személy részére történő átadása csak az Alapítvány előzetes írásbeli jóváhagyása alapján történhet. Ezen szabályok vonatkoznak a Pályázó törvényes képviselőjére, esetleges meghatalmazottjára és minden más, a Pályázó által a jelen pályázattal kapcsolatban igénybe vett közreműködőre (a továbbiakban: Segítő).

Feltétlen és egyértelmű pályázat: A pályázat érvényessége a Pályázó által feltételhez nem köthető. A Pályázó egyetlen, egyértelmű pályázatot köteles benyújtani.

A pályázat formai elemei:

A pályázat nyelve: A pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos, az Alapítvány és a Pályázó közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumokról hiteles fordítást, vagy az erre felhatalmazott közjegyző által hitelesített fordítást kell csatolni. Az Alapítvány a pályázati eljárásban kizárólagosan ezeket a dokumentumokat veszi figyelembe.

A pályázat terjedelme: A pályázat maximális terjedelme a II. számú melléklet szerinti 3 oldal, melybe az ahhoz csatolt mellékletek nem számítanak bele.

A pályázat aláírása: A pályázat minden oldalát, így a mellékleteket is a Pályázónak és kiskorú esetén törvényes képviselőjének aláírásával kell ellátni. A pályázatban tett bármilyen betoldás, törlés vagy átírás csak a Pályázónak (és törvényes képviselőjének) aláírásával érvényes. A II. számú melléklet szerint benyújtott dokumentumot annak végén 2 tanúnak kell hitelesítenie (két, az aláírók személyétől eltérő tanú nevének, lakóhelyének és aláírásának feltüntetésével).

A pályázat formája és csomagolása: A pályázatokat – a Pályázó személyére utalást kívülről láthatóan nem tartalmazó – borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani a Közreműködő számára. A Pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy pályázata felbontásakor azon egyértelmű és hiteles azonosító személyes adatai szerepeljenek (a II. számú mellékletben felsoroltak szerint).

A PÁLYÁZAT ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL elnevezésű dokumentumot, illetve a  KÖZREMŰKÖDŐ NYILATKOZATÁt eredetiben, a további, mellékletként csatolandó dokumentumokat másolatban, idegen nyelvű okiratok esetén hiteles fordítással együtt kell csatolni.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás tárgyát: Laptop adományozás.

Érvénytelenségi kritériumok:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvénytelen az a pályázat:

 • amely nem azonosítja egyértelműen a Pályázót,
 • amelyet olyan személy nyújtott be, aki nem felel meg a személyi feltételeknek,
 • amelyet nem határidőben nyújtottak be,
 • amelyet a Pályázó személyére utalást tartalmazó módon, illetve nem zárt borítékban nyújtottak be,
 • amelyet illetve amelynek mellékletét nem szabályosan írták alá,
 • amely nem tartalmazza a Pályázót egyértelműen és hitelesen azonosító személyes adatait, illetve a pályázói nyilatkozatokat,
 • amelyben a pályázatot feltételhez kötötték, vagy alternatív javaslatot nyújtottak be,
 • amelynek benyújtója a titkosságra vonatkozó szabályokat megsértette,
 • amely egyéb módon nem felel meg a jelen felhívásban foglalt szabályoknak.

Budapest, 2020. július 17.

Sisák Zoltán
kuratóriumi elnök
Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

Pályázati felvívás letöltése:
Mellékletek letöltése:

Read More

Bizonyítványosztás

Kedves Diákok!

A 2019/2020-as tanévet az eddigiektől eltérő formában zárjuk. A táblázatban megtekinthető, melyik osztálynak, mikor van a bizonyítványosztása.

Bizonyítványosztás

ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI ÉTKEZTETÉS

étkeztetés

Minden kollégistának és étkezést igénylő nem kollégista tanulónak meg kell igényelnie a kollégiumi/iskolai étkezést.

www.kozim.hu

honlapon az ÉTKEZÉS menüpont alatt megtalálható minden nyomtatvány. A nyomtatványok itt is elérhetőek. Ha valakinek jár kedvezmény az érvényes határozat minden oldalát csatolni kell. A jelentkezést és a kedvezményt igazoló dokumentumokat csak postán a Közintézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. címre, vagy személyesen bedobva a KÖZIM postaládájába.

Érdeklődés telefonon: 42/512-835

Elérhető dokumentumok:

Tanévkezdési tájékoztató 2020-2021-es tanév-Szülőknek

NY-2._étk.igénybejelentő-KÖZÉPISK._2020.09.01-től

NY-4._étk.igénybejelentő-KOLLÉGIUM-KÖZÉPISK._2020.09.01-től

NY-5._étk.igénybejelentő-KOLLÉGIUM-SPORT_2020.09.01-től

Kedvezmény esetén:

NY-6._TÁMOGATÁS igénybejelentő-Iskolák_2020.09.01-től

NY-7._TÁMOGATÁS igénybejelentő-Kollégiumok_2020.09.01-től

Adatváltozások esetén:

NY-8._étk.-ADATVÁLTOZÁS bejelentő-Iskolák_2020.09.01-től

NY-9._étk.-ADATVÁLTOZÁS bejelentő-Kollégiumok_2020.09.01-től

Lemondás esetén:

NY-10._étk.-LEMONDÁS bejelentő_2020.09.01-től

Visszafizetési kérelem:

NY-11._étk.- térítési díj VISSZAFIZETÉSéhez kérelem_2020.09.01-től

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. MÁJUS 31.

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztató szülők számára a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozásról

Tisztelt Szülők!
A járványveszély sajnos szükségessé tette az iskola és a szülő személyes találkozásának minimalizálását. Ezért az idei évben a szülő választhat a beiratkozás online módja vagy a személyes megjelenés között.
Tájékoztatónkban leírtuk, milyen módon történik az online beiratkozás. Kérjük, lehetőleg ezt a módot válasszák, természetesen, ha erre nincs lehetőségük, az iskola minden segítséget megad a beiratkozáshoz.
Ha a személyes megjelenés mellett döntenek a beiratkozás beosztását az online beiratkozók számának ismeretében pontosítani fogjuk. Ezért a beiratkozást megelőző napokban kérjük, látogassák meg honlapunkat.
Az alábbiakban leírtuk a szülők teendőit mind a két esetben.

Szülők teendői online beiratkozás esetén:
Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Kérjük, hogy a gyermekeik adatait a KRÉTA rendszerbe felölteni szíveskedjenek 2020. június 17-ig.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott iskola adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett iskolával. A szülők / törvényes képviselők csak azon iskolában találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert. A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az iskola felületére. A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő . Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben az iskola feladata ezt elvégezni.

Szülők teendői személyes megjelenés esetén:
A beiratkozásra kérem, hozzák magukkal:
– a felvételről szóló értesítést
– általános iskolai bizonyítványt
– személyazonosító igazolványt
– lakcímet igazoló igazolványt (nem magyar állampolgárság esetén a jogszerű tartózkodást lehetővé tevő okmányok pl.: tartózkodási engedély)
– adóazonosító kártyát
– TAJ kártyát
– Okmányiroda által kiállított fényképes NEK-azonosító adatlapot, a diákigazolvány igényléshez. (ha postán még nem küldte be)

A beiratkozás időpontjai, beosztása személyes megjelenés esetén:
2020. június 22.

 • 8:00 9.A Informatika
 • 10:30 9.B Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
 • 13:00 9.C Sport

2020. június 23.

 • 8:00 9/1 Víz- és csatorna-rendszerszerelő, Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő
 • 10:30 9/2 Épület- és szerkezetlakatos, Gépi és CNC forgácsoló
 • 13:00 9/3 Hegesztő, Ipari gépész (Ipar szakmairány)

2020. június 24.

 • 8:00 9/4 Kőműves, Burkoló
 • 10:30 9/5 Festő, mázoló, tapétázó, Ács
 • 13:00 9/6 Karosszérialakatos, Járműfényező

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozással kapcsolatban felmerülő problémákat küldjék el iskolánk e-mail címére.
Kollégiumi elhelyezés iránt igényüket elektronikusan jelezhetik az iskola honlapján a Kollégium/Felvétel fül alatt található jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével az iskola@inczedy.sulinet.hu címre vagy személyesen a beiratkozáson.

Ballagás 2020

Kedves Ballagó Diákjaink!
Ma lenne a ballagásotok. Fogadjátok helyette szeretettel ezt a rövid összeállítást

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés igényléséről

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, ezt követően rendkívüli iskolai tanítási szünet elrendelésére került sor.

Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

 • szülő / gondviselő neve
 • gyermek neve, iskolája neve, osztálya
 • az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
 • szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

A térítési díjak kiszámlázása, és befizetése a korábbi rendnek megfelelően történik.

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

 

Nyíregyháza, 2020.03.24.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

felveteli_inczedy_2020